Ochrona danych

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zawierają łatwy w nawigacji przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą Deklaracją Ochrony Danych, którą zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej ("administrator")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO "Administratorem")" w niniejszej Polityce prywatności.

W jaki sposób rejestrujemy dane użytkowników?

Gromadzimy dane użytkownika w drodze udostępnienia nam przez niego swoich danych. Mogą to być na przykład informacje wprowadzone do naszego formularza kontaktowego.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do witryny). Informacje te są rejestrowane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny.

Do jakich celów wykorzystujemy dane użytkowników?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie, bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Użytkownik ma również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, ma możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na przetwarzanie danych w przyszłości. Ponadto użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych w określonych okolicznościach. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

Analysis tools and tools provided by third parties

Istnieje możliwość, że wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas odwiedzania tej witryny. Takie analizy są przeprowadzane przede wszystkim za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie danych poniżej.

2. Hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następujących dostawców:

webgo

Dostawcą jest webgo GmbH, Heidenkampsweg 81, 20097, Hamburg, Niemcy (zwane dalej "webgo"). Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, webgo rejestruje różne pliki dziennika, w tym adresy IP.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności danych webgo: https://www.webgo.de/datenschutz/.

Korzystamy z webgo na podstawie Art. 6 (1)(f) RODO. Mamy uzasadniony powód, aby zapewnić niezawodne wyświetlanie naszej strony internetowej. Jeśli użytkownik został poproszony o wyrażenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) (a) RODO i § 25 (1) TTDSG, jeśli zgoda obejmuje archiwizację plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) zgodnie z definicją w TTDSG. Zgoda taka może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowie, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Zewnętrzny hosting służy realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 (1) (a) RODO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Nasi dostawcy usług hostingowych będą przetwarzać dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy oraz do przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do takich danych.

Korzystamy z następujących hostów:

cyon GmbH
Brunngässlein 12
CH - 4052 Basel

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę będą przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Ponadto objaśnia ono, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO "Administratorem danych")

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

pethommen gmbh
UID - CHE-164.716.567
Im Chilenacher 1
4457 Diegten
Schweiz

Telefon: +41 79 192 2664
E-mail: peter@pethommen.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, przestanie mieć zastosowanie. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie Art. 6(1)(a) RODO lub Art. 9(2)(a) RODO, jeśli przetwarzane są specjalne kategorie danych zgodnie z Art. 9 (1) DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 49 (1)(a) RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych opiera się dodatkowo na § 25 (1) TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6(1)(b) RODO. Ponadto, jeśli dane użytkownika są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 6(1)(c) RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1)(f) RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych, z punktu widzenia ochrony danych, niezabezpieczonych krajach spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być potencjalnie przekazywane do tych krajów spoza UE i tam przetwarzane. Musimy podkreślić, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład, amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz żadnych możliwości obrony w sądzie. W związku z tym nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować dane osobowe użytkownika do celów nadzoru. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może również w dowolnym momencie odwołać zgodę, której już nam udzielił. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6(1)(E) LUB (F) RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZGŁOSI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONUJĄCE, GODNE OCHRONY PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD JEGO INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). 21(1) RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO). 21(2) RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO, osoby, których te dane dotyczą, są uprawnione do zarejestrowania skargi w organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o danych, ich poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Użytkownik może mieć również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania przez użytkownika poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zwykle będziemy potrzebować trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, użytkownik ma możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, a są one potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z art. 21(1) RODO, prawa użytkownika i nasze prawa będą musiały zostać porównane. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4. Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze witryny i strony wykorzystują to, co w branży określa się jako "pliki cookie". Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu użytkownika (stałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na urządzeniu użytkownika do momentu ich aktywnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być wydawane przez nas (własne pliki cookie) lub przez firmy zewnętrzne (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych ze stronami internetowymi (np. pliki cookie do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez tych plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce korzystać (np. do funkcji koszyka zakupów) lub tych, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają mierzalny wgląd w odbiorców internetowych), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeśli zażądano zgody użytkownika na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby był powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i zezwalał na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Użytkownik może również wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Pliki cookie i usługi używane na tej stronie można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda z Cookiebot

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Cookiebot w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tego w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (dalej "Cookiebot").

Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerami Cookiebot w celu uzyskania zgody użytkownika i udzielenia mu innych wyjaśnień dotyczących korzystania z plików cookie. Cookiebot będzie następnie przechowywać plik cookie w przeglądarce użytkownika w celu identyfikacji udzielonej zgody lub jej odwołania. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, usunie sam plik cookie Cookiebot lub cel, dla którego dane są przechowywane, przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe prawne obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.]

Cookiebot służy do uzyskiwania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 6(1)(c) RODO.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę będą przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

5. Media społecznościowe

LinkedIn

Niniejsza witryna korzysta z elementów sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony tej witryny, która zawiera elementy LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje powiadomienie, że użytkownik odwiedził tę witrynę, wraz z jego adresem IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk "Poleć" LinkedIn i jest w tym czasie zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn będzie w stanie przypisać wizytę na tej stronie do konta użytkownika. Musimy podkreślić, że jako dostawca stron internetowych nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Jeśli uzyskano zgodę użytkownika, korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). 6 (1)(a) RODO i § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). Zgoda taka może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeśli zgoda użytkownika nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszerszym udostępnianiu naszych informacji w mediach społecznościowych.

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie wzorców zachowań odwiedzających witrynę. W tym celu operator witryny otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Nie ma miejsca przypisanie do ID użytkownika.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu rozszerzenia zebranych zestawów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje o korzystaniu z witryny zarejestrowane przez Google są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. 6(1)(a) RODO i § 25(1) TTDSG. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych w ramach umowy

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google i w pełni wdrażamy rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.